Provozovatel e-shopu: Bc. Petr Vladyka

se sídlem: Na Okruhu 1402, PSČ 252 42, Jesenice

identifikační číslo: 03737721

DIČ: CZ8903190219

 

1. Úvodní ustanovení

1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikající fyzické osoby: Bc. Petr Vladyka, se sídlem Na Okruhu 1402, PSČ 252 42, Jesenice, identifikační číslo: 03737721, DIČ: CZ8903190219 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://www.sterix.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese http://www.sterix.cz/obchodni-podminky (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. Uzavření kupní smlouvy

2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnot. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Vybraný způsob dodání je uveden na příslušné objednávce.

2.3.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.4.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky osobně ověří srozumitelnost variant zboží a objednávku potvrdí elektronickou poštou s předmětem „Potvrzení objednávky“, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím. Za potvrzení objednávky není považován automatický email „Prijata objednavka“ generovaný systémem jako okamžitá odezva na právě doručenou novou objednávku.

2.5.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Dále je prodávající oprávněn v odůvodněných případech upřesnit cenu za dopravné a balné a nechat si kupujícím tuto cenu odsouhlasit před konečným potvrzením objednávky.

2.6.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky (akceptací) podle bodu 3.4, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.7.      Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

2.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

4. Cena zboží a platební podmínky

4.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce a to při převzetí zboží;

- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: U Zahradního města 3189/2, Praha 10, 106 00

 

- v hotovosti při osobním odběru zboží v místě dle předchozí dohody

- platba bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2500730543/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s., Praha 1 (dále jen „účet prodávajícího“).

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží tak, jak jsou uvedené v objednávce.

4.3.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (tj. čísla objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.4.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.5.      Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu „Fakturu – daňový doklad“. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle ji v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je plátcem DPH.

4.6.      V případě zálohové platby vystaví Prodávající Kupujícímu „Daňový doklad o přijaté platbě“ a to do 15ti dní od přijetí platby na účet Prodávajícího.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.     a) Odstoupení od kupní smlouvy (zákazník):

Dle občanského zákoníku č.367/2000 odstavce 6 novely má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající do 14 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem.  

           b) Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

1. zboží se již nedodává,nebo se přestalo vyrábět
2. cena zboží se výrazně zvýšila,cena dodavatele zboží

5.2.      Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@sterix.cz

5.3.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu doručeno nebo předáno do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z kupní ceny zboží, které mělo být vráceno (slovy: jedno procento) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny vč. nákladů na dopravu tohoto zboží. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, v původním obalu a bezpečně zabalené tak, aby kupující minimalizoval riziko poškození přepravou. Je ve vlastním zájmu kupujícího zaslat zboží zpět stejným způsobem, kterým zboží obdržel (stejný typ balíku, stejné doplňkové služby a stejná udaná hodnota). Prodávající nenese zodpovědnost za škody vzniklé při zpětné přepravě zboží. Prodávající nepřevezme zboží zaslané na dobírku.

5.4.      Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.5.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5. obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (včetně nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, a to složenkou na adresu určenou kupujícím nebo bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

5.6.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5. obchodních podmínek nese náklady na dodání zboží zpět prodejci kupující.

5.7.      Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.8.      Pokud prodejce dodá zboží kupujícímu osobně po vzájemné předchozí dohodě mimo prostor obvyklý pro prodejcovo podnikání, je kupující povinen zboží prohlédnout a zkontrolovat. Kupující stvrzuje převzetí a stav zboží podpisem na faktuře nebo na dodacím listu. Odstoupí-li poté kupující od smlouvy dle čl. 5. obchodních podmínek nese náklady na vrácení zboží zpět prodejci kupující. Prodejce není povinen zpětně dopravit zboží od kupujícího na své náklady.

5.9.   Odstoupit od kupní smlouvy může pouze fyzická osoba - nepodnikatel. V případě nákupu zboží na IČ nelze odstoupit od kupní smlouvy. Jelikož vztah mezi prodávajícím a kupujícím upravuje občanský zákoník, má na odstoupení od kupní smlouvy právo pouze koncový spotřebitel, za kterého je považována fyzická osoba, nepodnikatel. V případě uzavření kupní smlouvy na , se úprava kupního vztahu řídí obchodním zákoníkem, který toto právo kupujícímu negarantuje.

 

6. Přeprava a dodání zboží

6.      Způsob doručení zboží určuje prodávající ve webovém rozhraní nabídnutými variantami dopravy. Vybraný způsob dopravy je uveden v příslušné objednávce. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě jiného požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.      Dodá-li prodávající zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží na tomto místě převzít.

6.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen předem uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem přepravního dokladu dopravci kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky ohledně neporušenosti obalu a na případnou pozdější reklamaci kvůli porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.5.      Nepřevezme-li si kupující zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (odst. 4.4. a odst. 5. těchto podmínek), je to považováno za závažné porušení kupní smlouvy a prodejce je oprávněn od smlouvy odstoupit.  Prodejci v takovém případě náleží nevratná záloha ve výši 30% kupní ceny zboží plus náklady na dopravu. Zbylá část zálohy náleží kupujícímu až po rozprodání zboží, které je předmětem smlouvy. Za nepřevzetí je považováno uplynutí 20ti dní od prvního dodání prodejcem na místo určené kupujícím v objednávce.

 

7. Odpovědnost za jakost, záruka, reklamace

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně záruky prodávajícího za jakost, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku).

7.2.      Práva kupujícího vyplývající ze záruky prodávajícího za jakost, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla a na kontaktním emailu a telefonu uvedeném ve webovém rozhraní obchodu.

7.3.      Koupi reklamovaného zboží kupující prokazuje nejlépe příslušným prodejním dokladem, současně s dodáním reklamovaného zboží a uvedením důvodu reklamace. Při nedodržení výše uvedených podmínek nemusí být reklamace přijata.

7.4.      Reklamované zboží musí být prodávajícímu vráceno v odpovídajícím stupni opotřebení a bezpečně zabalené tak, aby kupující minimalizoval riziko poškození přepravou. Je ve vlastním zájmu kupujícího zaslat zboží zpět stejným způsobem, kterým zboží obdržel (Česká pošta, stejný typ balíku a stejná udaná hodnota). Prodávající nenese zodpovědnost za škody vzniklé při přepravě zboží k reklamaci (případnou reklamaci dopravy musí odesílatel uplatnit na dopravci). Zboží k reklamaci nelze zasílat na dobírku neboť nebylo ještě rozhodnuto o oprávněnosti reklamace, o způsobu vyřízení, ani nebyla posouzena nepoškozenost zboží. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato a všechny náklady a rizika s tím spojená jdou na vrub odesílatele.

7.5.      V případě oprávněné reklamace má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

7.6.      V případě oprávněné reklamace má kupující dále právo na uhrazení nákladů na přepravu reklamovaného zboží avšak maximálně do výše odpovídající nákladům podle ceníku České pošty nebo DPD.

7.7.      Reklamace, včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 10ti týdnů od jejího uplatnění.

7.8.      Záruční doba činí 24 měsíců. Je-li reklamace zboží nebo jeho součásti vyřízena opravou, nezapočítává se do záruční doby zboží doba od uplatnění reklamace do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít. Vyřídí-li se reklamace kupujícího výměnou vadného zboží nebo jeho součásti za bezvadné, běží na zboží nebo jeho součást převzatou kupujícím nová záruční doba.

 

7.9.      Postup při reklamaci:

 

1) informujte nás o reklamaci telefonicky na čísle +420 604 580 017 nebo e-mailem na adrese info@sterix.cz, či písemně,
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu: STERIX.cz, U Zahradního města 3189/2, 106 00, Praha 10, případně lze zboží osobně doručit,
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu,
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě.

 

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací jako např. svítidla, Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

 

 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a převzetím zboží. Převzetí zboží je dokladováno podpisem Dodacího listu nebo Faktury nebo potvrzením převzetí zásilky od České pošty. Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

8.2.      Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

9.4.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.      Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvajícího obchodního vztahu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

9.8.      V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.9.      Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s předmětem kupní smlouvy na elektronickou adresu prodávajícího.

 

 

 1. Ochrana osobních údajů - dle GDPR

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Bc. Petr Vladyka IČ: 03737721 se sídlem: Na Okruhu 1402, 252 42, Jesenice (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Na Okruhu 1402, 252 42, Jesenice

email: info@sterix.cz

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 

 

 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména: technického zabezpečení počítačových úložišť dat, např. hesla, antivirový program, šifrování, zálohy, apod.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/as podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

11. další práva a povinnosti smluvních stran

 

11.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

 

11.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

11.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

11.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

 

11.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

11.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 

12. Doručování

12.1.  Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce.

12.2.  Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím provozovatelem deklarované lhůty od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

13. Záverečná ustanovení

13.1.  Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.

13.3.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.4.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

13.5.  Kontaktní údaje prodávajícího, adresa elektronické pošty: info@sterix.cz, telefon +420 604 580 017.

 

 

 

V Praze dne 15.05.2018

Speciální zdroje:

Photo Optic zdroje:

STERIX.cz
Na Okruhu 1402
Jesenice, 252 42
Česká republika
+(420) 604 580 017
petr.vladyka@sterix.cz
Záběhlická 12, Praha 10